Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 631 109
Út 13.00-15.00

Průmyslový design

robotizace, automatizace, programování

Průmyslový design je nový čtyřletý bakalářský studijní program, který je zaměřen na skloubení estetické a umělecké tvorby s technickými prvky a s technickou realizovatelností návrhů spojenou i s nezbytnou znalostí materiálových vlastností používaných komponentů.

Studijní program je tvořen ve spolupráci dvou univerzit – Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a Univerzity Palackého v Olomouci (UP). V rámci VŠB-TUO je plánována spolupráce na realizaci studijního programu v rámci tří fakult, Fakulty strojní, Fakulty materiálově-technologické a Fakulty stavební. Za UP budou realizaci studijního programu zajišťovat dvě fakulty a to Filozofická fakulta a Pedagogická fakulta.

 

Průběh studia:

Uchazeč absolvuje přijímací řízení na VŠB-TUO, kde je také imatrikulován a vykonává státní závěrečnou zkoušku. Doba studia je 4 roky. První dva roky studia probíhají na UP v Olomouci, druhé dva roky studia na VŠB-TUO v Ostravě. Studijní zátěž je rozložena tak, aby byla rovnoměrná po celou dobu studia. V každém semestru by měli studenti získat 30 ECTS kreditů, za akademický rok 60 kreditů. Pro přiřazení počtu kreditů se zohledňuje kritérium, kdy 1 kredit odpovídá studijní zátěži 25 až 30 hodin, přičemž se bere v úvahu jak čas strávený přímou výukou, tak samostudium. Kreditní systém ECTS je definován v rámci Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TUO.

 

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu se stane plně kvalifikovaným designérem v jedné ze zvolených specializací. Odborné znalosti nabyté ve společné části studia se týkají jednak umělecké oblasti, zejména dějin umění a designu, jednak oblastí strojírenství, materiálů a technologií pro design. Absolvent je obeznámen s použitím širokého spektra materiálů a povrchových úprav. Základní teoretické znalosti získá o degradačních procesech, funkčních vlastnostech materiálů a jejich zkoušení, metrologie, reverzního inženýrství, rapid prototypingu, počítačové grafiky, výpočetních metod, ale také z oblasti numerických a experimentálních metod potřebných pro vývoj, respektive ověření funkčnosti prototypů. Tyto znalosti dále prohloubí doplňkově v rozsahu konkrétní specializace. Studenti se seznámí se základními pojmy průmyslového designu, základními postupy při navrhování výrobků a s kritérii, hodnocení průmyslového designu. Naučí se využívat CAD systémy a grafické programy pro vlastní tvorbu výtvarných návrhů, jejich technických řešení s vyústěním do 3D modelu a výkresové dokumentace. Absolventi umějí kombinovat technické předměty se základními designérskými disciplínami (design, kresba, modelování, ateliérová tvorba, ergonomie atd.).

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se může v praxi uplatnit podle absolvované specializace jako:

Design Design Design Design Design Design Design Design Design Design Design

Produktový design:

 1. průmyslový/produktový designér

 2. 3D grafik

 3. 3D modelář

 4. industry_design.jpg

 5. specialista na technologie 3D tisku

Materiály a technologie pro design:

 1. designér pro automotive

 2. designér dobových automobilových replik

 3. designér leteckých modelů

 4. designér sportovního nářadí

Interiéry:

 1. designér v kuchyňských studií

 2. designér v koupelnových studií

 3. designér v architektonických kancelářích

 4. designér interiérů bytů

 5. designér interiérů veřejných budov